Giám Đốc:

Hà Thanh Quốc

 

Chuyên Môn:

Thạc sỹ

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, chủ tài khoản. Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố

Điện Thoại:

0976010509

Email:

hathanhquoc.sgd@gmail.com

 

Phó Giám Đốc:

Lê Văn Chính

 

Chuyên Môn:

Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Giáo dục trung học, Chính trị tư tưởng, Giáo dục dân tộc. Phụ trách các địa bàn huyện

Điện Thoại:

0905 159 269

Email:

levan.chinhtcv@gmail.com

 

Phó Giám Đốc:

Nguyễn Công Thành

 

Chuyên Môn:

Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp. Phụ trách các địa bàn huyện

Điện Thoại:

0903 575 589

Email:

thsthanhtg@gmail.com