Họ và tên người phát ngôn: Ông Hà Thanh Quốc ;

Chức vụ: Giám đốc Sở GDĐT;

 Điện thoại: 0976010509;

 Email:hathanhquoc.sgd@gmail.com