DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

Điện thoại Văn phòng: 0510.3852670 - 05103508979- 0510.3812550

Điện thoại trực ngoài giờ: 0510.3810334

Fax: 0510.3812247

Email: vanphong.soquangnam@moet.edu.vn


 

 

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

ĐT DĐ

Địa chỉ Imail

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Hà Thanh Quốc

Giám đốc Sở

 

0976.010509

 
 

Lê Văn Chính

Phó Giám đốc

 

0905.189269

 

4

Nguyễn Công Thành

Phó Giám đốc

 

0903575589

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

5

Nguyễn Thị Kim Loan

CT Công đoàn Ngành

 

0935.307075

 

VĂN PHÒNG

6

Hồ Văn Hưng

P.Chánh Văn phòng PT

05103508979

0905.731282

 

7

Đinh Hữu Phước

P.Chánh Văn phòng

0510.3812550

0902478732

 

8

Phạm Minh Thành

Thi đua - KT

0510.3812550

0914.978797

 

9

Thái Thị Kim Dung

Chuyên viên

0510.3852670

0918.233020

 

10

Nguyễn Thị Quý Thu

Chuyên viên

0510.3812550

0914.485888

 

11

Lê Thị Lý

Văn thư

0510.3852670

0935.444959

 

THANH TRA SỞ

13

 

 

0510.3852665

 

 

14

Bùi Cao Vân

P. Chánh Thanh tra Phụ trách

0510.3852665

0905374199

 

15

Ca Quý

Thanh tra viên

0510.3852665

0988.223930

 

16

Cù Thị Vũ Quyên

Chuyên viên

0510.3852665

0987532468

 

TỔ CHỨC CÁN BỘ

17

Nguyễn Gia Đạo

Trưởng phòng

0510.3852674

0905.572132

 

18

Mai Thị Trinh

Chuyên viên

0510.3852674

0913621111

 

19

 Trần Thị Quyên

    

20

Mai Văn Hào

  

 

 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

21

Võ Anh Tuấn

Trưởng phòng

0510.3815117

0905.195847

 

22

Trần Thị Bích

Phó Trưởng Phòng

0510.3811346

0905.139859

 

23

Huỳnh Thị Linh

Chuyên viên 

 

 

24

Võ Thị Hồng Hạnh

Nhân viên

0510.3852669

0935.513479

 

25

 

    

26

Trưởng Tấn Bửu

Kế toán

0510.3811346

0914.090902

 

27

 

  

 

 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP

28

Lê Đình Dưỡng

Trưởng phòng

0510.3852667

0913.420472

 

29

Nguyễn Luận

Phó Trưởng phòng

0510.3852667

0905.324468

 

30

 

  

 

 

31

Hồ Ngọc Tiên

Chuyên viên

0510.3852667

0903.541009

 

32

 

    

MẦM NON

33

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trưởng phòng

0510.3859734

0905.116829

 

34

Trương Thị Thu Nguyệt

Phó Trưởng phòng

0510.3859734

0905.999444

 

35

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0510.3859734

0905.477050

 

TIỂU HỌC

38

Nguyễn Bá Hảo

Trưởng phòng 

0935234029

 

39

Hồ Ngọc Thảo

Phó Trưởng phòng 

0905767493

 

40

Trương Thị Ngọc Quyên

Chuyên viên023538526720935335933 

GIÁO DỤC TRUNG HỌC

41

Nguyễn Hoàng Nam

Trưởng phòng023538526680983210195 

42

Châu Văn Thủy

Phó Trưởng phòng023538113350983335808 

43

Hồ Vĩnh Sanh

Chuyên viên

 

0914979423

 

44

 Trần Thanh Minh

 Chuyên viên  01627825432 

45

Võ Văn Nhân

Chuyên viên

 

0935056206

 

47

- Nguyễn Tấn Triều

-Bùi Thị Như Lan

-Trần Minh Thắng

- Chuyên viên

- Chuyên viên

- Chuyên viên

 

 -0988286206

-0935209282

-0974233288

 

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN – PHÁP CHẾ

48

Nguyễn Văn Lộc

Trưởng phòng

0510.3811335

0914.239173

 

49

 

  

 

 

50

Nguyễn Đức Dũng

    

KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

51

Phạm Đình Ly

Trưởng phòng

0510.3813084

0914076667

 

52

Lê Minh Thơ

Phó Trưởng phòng

0510.3813084

0982503363

 

53

Hồ Ngọc Thạch

Chuyên viên

0510.3813084

0905.189670

 

54

Trần Thị Diệu Hạnh

Chuyên viên

0510.3852663

0905.408928

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

55

Lê Phan Minh Tuấn

Phó Ban BQLDA

0510.3859655

0913.433297

 

56

Nguyễn Tấn Sơn

Chuyên viên

0510.3859655

0914.013288

 

57